PELAJARI SIFAT 20 ALLAH SWT (BAH. 3)


Adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah s.w.t. yang wajib bagi Allah yang wajib diketahui dengan tafsil (satu persatu) iaitu 20 sifat:

11. Al – Samu’: Ertinya: Mendengar Allah Ta’ala.

Hakikatnya ialah sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali berdiri pada Zat Allah Ta’ala. Iaitu dengan terang dan nyata pada tiap-tiap yang maujud sama ada yang maujud itu qadim seperti ia mendengar kalamnya atau yang ada itu harus sama ada atau telah ada atau yang akan diadakan. Tiada terhijab (terdinding) seperti dengan sebab jauh, bising, bersuara, tidak bersuara dan sebagainya. Allah Ta’ala Maha Mendengar akan segala yang terang dan yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah Ta’ala yang bermaksud:
“Dan ingatlah Allah sentiasa Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “. (Surah An-Nisa’a – Ayat 148)

12. Al – Bashar: Ertinya: Melihat Allah Ta’ala .

Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Ta’ala. Allah Ta’ala wajib bersifat Maha Melihat sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tidak, jauh atau dekat, terang atau gelap, zahir atau tersembunyi dan sebagainya. Firman Allah Ta’ala yang bermaksud:

“Dan Allah Maha Melihat akan segala yang mereka kerjakan”. (Surah Ali Imran – Ayat 163)

13 . Al – Kalam: Ertinya: Berkata-kata Allah Ta’ala.

Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah Ta’ala. Menunjukkan apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib sebagaimana firman Allah Ta’ala yang bermaksud:
“Aku Allah, tiada tuhan melainkan Aku ………”. (Surah Taha – Ayat 14)

Dan daripada yang mustahil sebagaimana firman Allah Ta’ala yang bermaksud:
“….(kata orang Nasrani) bahawasanya Allah Ta’ala yang ketiga daripada tiga…..”. (Surah Al-Mai’dah – Ayat 73)

Dan daripada yang harus sebagaimana firman Allah Ta’ala yang bermaksud:
“Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu”. (Surah Ash. Shaffaat – Ayat 96)

Kalam Allah Ta’ala itu satu sifat jua tiada berbilang. Tetapi ia berbagai-bagai jika dipandang dari perkara yang dikatakan iaitu:
1) Menunjuk kepada ‘amar (perintah) seperti tuntutan mendiri- solat dan lain-lain kefardhuan.
2) Menunjuk kepada nahyu (tegahan) seperti tegahan mencuri dan lain-lain larangan.
3) Menunjuk kepada khabar (berita) seperti kisah-kisah Firaun dan lain-lain.
4) Menunjuk kepada wa’ad (janji baik) seperti orang yan taat dan beramal soleh akan dapat balasan syurga dan lain-lain.
5) Menunjuk kepada wa’ud (janji balasan seksa) seperti orang yang menderhaka kepada ibubapa akan dibalas dengan azab seksa yang amat berat.

14. Kaunuhu Qadiran: Ertinya: Keadaan Allah Ta’ala Yang Berkuasa Mengadakan Dan Mentiadakan.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum, iaitu lain daripada sifat Qudrat.

15.Kaunuhu Muridan: Ertinya: Keadaan Allah Ta’ala Yang Menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu.

Hakikatnya iaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta’ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma’adum, iaitu lain daripada sifat Iradat.

Sumber: Jabatan Mufti Negeri Melaka

SEBELUM

BERIKUTNYA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: